Všeobecné obchodní podmínky

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2315 (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“).

Účel VOP

 1. Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách apspotrebice.cz.
 2. Kupující je povinen se s VOP, Reklamačním řádem a Podmínkami ochrany osobních údajů řádně seznámit před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel (dále také jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Jan Míčka.

Obecné informace o prodávajícím

 1. Údaje zapisované do obchodního rejstříku:

       Obchodní firma: AP Servis s.r.o.
      IČ: 16190726
      Sídlo: Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00
      Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2315

 1. Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování a telefonní a faxová čísla jsou uvedeny na internetových stránkách apspotrebice.cz v záložce kontakty.

Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:

 1. spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
 2. kupující nikoli spotřebitel je osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. smluvními stranami jsou prodávající a kupující;
 4. prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;
 5. internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách apspotrebice.cz, které umožňuje uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;
 6. zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu;
 7. kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu;
 8. platební brána od Global Payments je jednou z nejrozšířenějších bran v českých e-shopech. Umožňuje bezpečné a bezproblémové obchodování na internetu. Přijímá platby v zabezpečeném režimu 3D Secure a nabízí řadu rozšiřujících prvků, které zákazníkům e-shopů zjednodušují placení (brána si například pamatuje číslo karty, takže ho zákazník nemusí znovu zadávat). Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Global Payments Inc. a Erste Group Bank AG (Erste Group). Citlivé vstupní údaje, které kupující zadá do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.
 2. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 3. Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v rámci internetového obchodu prodávajícího ze seznamu nabízeného zboží vloží jím vybrané zboží do košíku, resp. nákupního košíku a podle jednotlivých kroků uvedených na internetových stránkách apspotrebice.cz v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná. Objednáním zboží kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, Reklamačním řádem a Podmínkami ochrany osobních údajů, že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícího neprodleně po jejím odeslání, a to prostřednictvím elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím. Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde kupujícímu.
 4. Objednávka kupujícího podle odst. 3 tohoto článku je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
 7. Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.
 8. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 9. Dárky poskytované kupujícímu zcela zdarma jsou předmětem darovací smlouvy a splňují právní normy dle pravidel právního řádu České republiky. Na dárky nelze uplatňovat spotřebitelská práva.
 10. Dojde-li ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3 tohoto článku.

Zboží

 1. Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího učiněné podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP.
 2. Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu. Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží. Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Kupující je oprávněn se před učiněním závazné objednávky zboží podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP formou e-mailové zprávy odeslané na elektronickou adresu prodávajícího info@apspotrebice.cz dotázat prodávajícího na jednotlivé údaje vztahující se ke zboží.
 4. Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a i přes veškerou snahu nemusí vždy odpovídat skutečnému stavu. Skutečné zboží se může lišit v některých detailech, např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků, kdy v takovém případě je rozhodující popis výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán.

Kupní cena

 1. Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího. Kupní cena je členěna na kupní cenu bez DPH a kupní cenu včetně DPH. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH a všech poplatků a další platby podle odst. 3 tohoto článku VOP.
 2. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.
 3. Ke kupní ceně včetně DPH mohou být kupujícímu doúčtovány náklady na dopravu (náklady na dodání) do místa určeného kupujícím a náklady spojené s balením zboží a to podle ceníků dostupných v internetovém obchodě, které jsou platné a účinné k okamžiku účinnosti kupní smlouvy.
 4. Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího / spolu s dodávkou zboží.
 5. Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, vyjma zvolení formy platby na dobírku, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.
 6. Akční kupní ceny stanovuje prodávající a nebude-li jím rozhodnuto jinak, platí vždy jen do vyprodání zásob zboží, na které se vztahují, nebo po časově omezenou dobu. Je-li na zboží poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

Splatnost kupní ceny

 1. Splatnost kupní ceny závisí na způsobu zvolené úhrady kupní ceny, a to takto:
  1. v případě dobírky je kupní cena splatná v hotovosti při převzetí zboží;
  2. v případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy;
  3. v případě zálohové platby je záloha na kupní cenu splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne vystavení zálohového daňového dokladu na zálohovou platbu.
 2. V případě úhrady kupní ceny:
  1. v hotovosti při převzetí zboží, je kupní cena uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího.
  2. bezhotovostním převodem je kupní cena uhrazena připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
  3. prostřednictvím služby ePlatba+ je kupní cena uhrazena v okamžiku přijetí potvrzení o úhradě prodávajícím.

Výhrada vlastnického práva

 1. Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

Dodání zboží

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP.
 2. Kupující je oprávněn z nabídky v rámci internetového obchodu zvolit přepravce, který dodání zboží provede. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu prodávajícího.
 3. Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující.
 4. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.
 5. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Kupujícímu spotřebiteli je v jeho zájmu doporučeno učinit při převzetí zboží stejné kroky jako kupující, který není spotřebitelem, když tak může předejít případným komplikacím. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
 6. Při splnění podmínky uvedené v čl. VIII. těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 7. Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, obvykle do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je zboží dodáno do skladu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího (například v době před Vánoci), v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech způsobených vyšší mocí může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.
 8. Prodávající nezajišťuje uvedení zboží do provozu a ani jeho montáž.

Zpětný odběr elektrozařízení

 1. Prodávající zajišťuje v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění při nákupu elektrozařízení určených k použití v domácnostech bezplatný zpětný odběr použitého elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu nebo použití. Spotřebič musí být připraven k odvozu čistý, suchý a na místě, kde se dá bez obtíží a nutnosti další manipulace naložit na vůz přepravce.
 2. Kupující je oprávněn odevzdat elektrozařízení a elektroodpad též na sběrných místech společnosti ELEKTROWIN a.s. uvedených na internetové adrese https://www.elektrowin.cz/. Elektrozařízení nepatří do běžného komunálního odpadu, ale musí být odkládána výhradně na místech k tomu určených, tj. na místech jejich zpětného odběru či ve sběrných dvorech. Elektrozařízení často obsahují látky, které mohou škodit životnímu prostředí i lidskému zdraví, ale při správném zpracování se dají opětovně využít.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, je-li kupujícím spotřebitel, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem nemá vlastnosti stanovené v předchozím odstavci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo:
 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce tohoto článku.
  • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
 5. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 6. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 7. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 8. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
  • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v provozovně prodávajícího na adrese Francouzská 114, Praha 10, PSČ 101 00. Doporučujeme kupujícímu předchozí objednání kupujícího před osobní návštěvou. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující. Bude-li reklamace prodávajícím uznána za oprávněnou, hradí prodávající náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – daňový doklad (faktura) a podrobně popsat vadu zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
  • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Tyto lhůty nejsou závazné ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitelem.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující spotřebitel tímto bere na vědomí, že má právo od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že by prodávající nepoučil kupujícího o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do 1 (jednoho) roku a 14 (čtrnácti) dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Zaslání zboží prodávajícímu zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od předání zboží nebo prokázání odeslání zboží prodávajícímu, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (ve výši základní ceny dopravy, zvolil-li si kupující dražší způsob), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy dle toho článku musí prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrátí jen takto sníženou kupní cenu.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

 1. Práva a povinnosti stran související se zpracováním a ochranou osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních údajů prodávajícího.

Ustanovení závěrečná

 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 2. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku užití internetového obchodu v rozporu s jeho určením.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů je možné prostřednictvím mediace či rozhodčího řízení, které je založeno zejména na smluvní autonomii stran. Dozorujícím a kontrolním orgánem je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.
 4. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými obecnými soudy České republiky, či mimosoudní cestou. Nepodaří-li se spor s prodávajícím vyřešit přímo, je kupující spotřebitel oprávněn obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na Českou obchodní inspekci (internetová adresa http://www.coi.cz) – více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je uvedeno zde. Pro mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím on-line může kupující spotřebitel využít taktéž platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Elektronická adresa prodávajícího je info@apspotrebice.cz.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Přijetím těchto VOP se ruší, s výjimkou dále uvedenou, stávající obchodní podmínky a Reklamační řád. Práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti těchto VOP se řídí obchodními podmínkami a Reklamačním řádem účinnými ke dni jejich uzavření.
 9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018.

V Praze, dne 25. 5. 2018